top of page

Inkoop voorwaarden

 1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten.

 2. Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 3. Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 4. Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af

 5. Forever Young Festival wijst nadrukkelijk alle algemene voorwaarden van Contractant van de hand. Deze zijn mits anders overeengekomen niet van toepassing.

 6. De Contractant dient exact te leveren conform opdrachtverstrekking.

 7. Als de Contractant zijn afspraken niet nakomt houdt Forever Young Festival zich het recht voor betaling achter te houden en eventuele schade te vorderen.

 8. Forever Young Festival hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na levering door Contractant en na ontvangst van de factuur.

 9. Contractant is in alle gevallen verantwoordelijk voor de te leveren goederen en diensten en is volledig aansprakelijk voor eventuele calamiteiten die daaruit voortvloeien.

 10. Forever Young Festival accepteert geen kosten en/of boetes indien bepaalde producten en/of diensten van Contractant worden geannuleerd.

 11. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 

  1. Artikelen uit de inkoopvoorwaarden worden geschonden; •

  2. de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

  3. de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst; 

  4. ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;

  5. de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;

  6. de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.

  7. Het Festival vanwege verminderde sponsorinkomsten het Festival op een andere manier zal moeten invullen.

 12. Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page